RODO

Witamy w ARDEX  »  Serwis  »  RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARDEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Jarzębinowa 6, 55-200 Oława, z którą można się skontaktować listownie, na wskazany powyżej adres, przez e-mail biuro@ardex.pl lub telefonicznie 71 716 45 60.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe bądź też do zawarcia umowy sprzedaży będącej wynikiem zapytania ofertowego.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wskazanych wyżej celów do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do celów reklamacyjnych i podatkowych, przez czas zgodny z przepisami prawa.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora danych, podwykonawcom usług, producentom w przypadku procesu reklamacyjnego oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.